Regulamin1. Coffeeservice Adam Polek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Św. Wincentego 122/140 kod pocztowy: 03-291, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG NIP: 524-287-59-34 (dalej: Sklep) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.coffeeservice.pl
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.coffeeservice.pl. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
4. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy, wyboru sposobu płatności.
5. Towary oferowanie na stronie internetowej Sklepu są zawsze dostępne.
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem :0-503-533-752, 0-509-453-511, lub e-mailem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">biuro@coffeeservice.pl.

Ceny towarów
1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Czas realizacji zamówienia
1. Sklep dokłada wszelkich starań aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 5 dni.
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD) na adres wskazany przez Klienta w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Formy płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność przy odbiorze przesyłki gotówką u kuriera,
b) przelew elektroniczny, bankowy; przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu.
1.    
1. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie wskazanej w punkcie 1a) wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze dostarczanych przez firmę kurierską. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania opłaty określoną w punkcie 1b, powyżej.

Reklamacje
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
1.    
a. wad fabrycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu: www.coffeeservice.pl  ul. Św. Wincentego 122/140 , 03-291 Warszawa.
1. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon oraz opis przyczyn reklamacji wraz z danymi kontaktowymi. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
3. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 02 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) W Sklepie Coffeeservice.pl Klient może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, nie podając przyczyny.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko), ani nie mogą nosić innych śladów używania.
Sklep zwraca kupującemu również koszty przesyłki, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.
Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Coffeeservice.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Postanowienia końcowe
1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. W przypadku Klientów niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11-01-2014 r.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.coffeeservice.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Allwelt International Sp. z o.o.